April 19, 2020

Photo: Angélique Culvin-Riccot

Text: Elen Høeg og Vilde Sollien

Partnerprogrammet i Health2B

Et bærekraftig helsevesen handler mennesker, innovasjon og teknologi. Men hvordan realiserer vi dette?  

 

Mange utredninger og rapporter peker på viktigheten av styrket offentlig-privat samhandling og nødvendigheten av å bryte ned siloer for å lykkes. Det er åpenbart at økt felles forståelse, både for behov og for løsninger, gjør det enklere å utvikle og ta i bruk teknologiske nyvinninger i helsetjenesten.   

 

Det er vanskelig å tenke nytt alene, eller sammen med de du allerede har tenkt de samme tankene med. Innovasjon oppstår ikke av seg selv. Det er nødvendig å involvere flere som har en annen kunnskap og kompetanse om utfordringer og løsninger. Offentlige og private aktører har ulike perspektiver som bør deles for at vi sammen kan finne de beste løsningene.
– Hilde Medbøe, Novartis 

 

For dette trenger vi en styrket kultur; for offentlig-privat, offentlig-offentlig og privat-privat samhandling. Det finnes imidlertid ingen fasit på akkurat hvordan slik samhandling skal skje.  

 

Health2B er en viktig arena og møtepunkt, ikke bare mellom offentlig og privat, men også mellom offentlige aktører som ofte står i de samme problemstillingene og kan med fordel samarbeide mer.
– Hilde Hamre, Direktør for Helseetaten, Oslo kommune

 

Health2B er både en nøytral fysisk arena og et partnerskap mellom offentlige og private aktører, som jobber sammen for å utvikle kultur, samarbeidsmodeller og metoder for slik samhandling. Våre sentrale drivere er behovet for økt bærekraft i helsetjenesten og ambisjonen om næringsutvikling på helse. Kunnskapsdeling, kompetanseheving og samskaping er våre verktøy, og vi opererer under prinsippene om åpen innovasjon.  

 

Hva får du som partner i Health2B? 

 

  • Mulighet til å ta del i viktig nybrottsarbeid for å styrke nødvendig offentlig-private samarbeid innenfor helse 

 

  • Være med på å prioritere fokusområder og sette retning for partnerskapet  

 

  • Tilgang til en arena for kunnskapsdeling, kompetanseheving og samskaping på tvers av sektorer, inkludert møterom og kontorplasser 

 

  • Tilgang til å tidlig teste og avklare ideer/innspill og søke partnerskap for mindre ressurskrevende og mer effektive innovasjonsprosesser 

 

  • Tilgang til delt kompetanse, markedsinnsikt og ressursdeling 

 

  • Som offentlige behovseier; mulighet til å dele behov, planer, strukturere samarbeid med næringslivet og få innsikt i eksisterende og kommende mulighetsrom i ny teknologi 

 

  • Som privat aktør; få økt forståelse for helseinstitusjonenes utfordringer, behov, ønsker, strategier, rammebetingelser og infrastruktur og mulighet til å dele kunnskap om egne løsninger, produkter og tjenester   

 

Vi tror at initiativ som Health2B, der næringsliv og det offentlig møtes er en riktig vei å gå for å få fart på innovasjon, der det å teste ut og pilotere nye løsninger blir et viktig premiss. I tillegg så er tillit mellom det offentlige og næringslivet avgjørende, for at kompetanse og erfaring kan utnyttes optimalt
– Jarl Anders Collier, Telenor 

 

Hvem kan bli partnere i Health2B? 

 

Health2B søker partnere langs hele verdikjeden som har kompetanse, ressurser og/eller teknologi, med en evne og vilje til å se det store bildet, og er en pådriver for endring utenfor egen organisasjon.  

 

Ta kontakt dersom du ønsker å utforske partnerskap med Health2B.  

 

Se under for mer informasjon om partnermodell og tilbud.